BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Veiklos prioritetai

Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – Biuras) veiklos tikslas – stiprinti visuomenės saugumą atskleidžiant, užkardant ir tiriant sunkius ir labai sunkius tarpregioninius ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, taip pat nusikalstamas veikas, sukeliančias platų atgarsį visuomenėje ar darančias didelę žalą valstybei ir asmenims.

Kova su organizuotu ir sunkiu tarptautiniu nusikalstamumu

Biuro nusikaltimų tyrimo padaliniai tiria tarpregioninio ir tarptautinio pobūdžio sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, kuriems tirti reikalingos ne tik aukštos kvalifikacijos pareigūnai, bet ir sugebėjimas atlikti ir koordinuoti sudėtingas vykdomas priemones bei tarptautines operacijas, dirbant kartu su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis. Europos Sąjungos Taryba ES šalims narėms reguliariai nustato prioritetines kovos su organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu sritis. Šiuo metu sritys į kurias sutelktas ypatingas pareigūnų dėmesys yra: prekyba žmonėmis, organizuotas turto grobimas, kibernetinės atakos, sintetinių narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtos apyvartos įgyvendinimas.

Kriminalinės policijos veiklos koordinavimas ir kontrolė

Biuras aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Lietuvos policijos veiklos strategiją kriminalinės žvalgybos vykdymo ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse. Policijos veikla, reaguojant į pranešimus apie galimas nusikalstamas veikas, jas atskleidžiant, tiriant, aiškinant ir užkardant, yra specifinė ir sudėtinga, todėl itin svarbiu tampa vidinis veiklos koordinavimas ir kontrolė. Ši funkcija yra deleguota Biurui. Įgyvendinant vidaus veiklos kontrolės ir koordinavimo priemones, siekiama ne tik nustatyti veiklos trūkumus, Lietuvos mastu, juos šalinti, sumažinti rizikos veiksnių įtaką, bet ir suteikti darbuotojams metodinę bei praktinę pagalbą. Sisteminis požiūris į koordinavimą ir vidinę kontrolę, leidžia stebėti policijos įstaigų veiklą ir orientuotis į tendencingas problemas, o taip pat, ieškoti būdų šias problemas efektyviai spręsti.

Policijos pareigūnų gebėjimų stiprinimas kovoje su terorizmu

Šiandien terorizmas yra viena opiausių ir daugiausia diskusijų visame pasaulyje sukeliančių problemų. Kova su šiuo reiškiniu yra grindžiama proaktyvia veikla, nukreipta į savalaikį grėsmių ir rizikos nustatymą. 2016 m. Biuras įgyvendino dvejus metus trukusį Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas kovoje su pavienių asmenų radikalizmu“ („Lonely Wolves“ – „Vieniši Vilkai“), kurio metu pareigūnai su pažintiniais darbo vizitais lankėsi Europole, Estijos Vidaus saugumo tarnyboje, Norvegijos Policijos direktorate, Jungtinėje Karalystėje ir sėmėsi aukščiausios kvalifikacijos profesionalų patirties. Įgyvendinant projektą buvo stiprinami pareigūnų profesiniai gebėjimai terorizmo grėsmės vertinimo ir valdymo srityse, surengti intensyvūs mokymai teritorinių policijos įstaigų atsakingiems pareigūnams, skirti tobulinti žinias kovoje su terorizmu ir pavienių asmenų radikalizmu. Taip pat Projekto metu buvo parengtas ir išleistas „Radikalizacijos indikatorių vadovas”, skirtas žvalgybinio pobūdžio veiklą kovos su terorizmu srityje vykdantiems teisėsaugos ir žvalgybos institucijų pareigūnams, padėsiantis laiku identifikuoti radikalizacijos apraiškas, sumažinti galimas terorizmo rizikas bei imtis visų būtinų proaktyvių veiksmų radikalizacijos apraiškoms ir teroristiniams išpuoliams užkardyti.

Policijos pareigūnų analitinių gebėjimų stiprinimas

Nuo 2015 m. šalies teritorinėse policijos įstaigose pradėjo veikti specializuoti kriminalinės policijos informacijos analizės padaliniai. Kuruoti šių padalinių veiklą pavesta Biurui. Biuras organizuoja ir koordinuoja nacionalinį ir teritorinį sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimą. Vykdant šią funkciją, teritoriniu ir nacionaliniu lygiu atliekama nusikalstamumo būklės stebėsena, nusikalstamų veikų profiliavimas, nustatomos problemos, teikiamos rekomendacijos dėl reagavimo priemonių, vykdomas informacijos apie pavojingiausius reiškinius sisteminimas. Remiantis šia informacija atliekamas grėsmių vertinimas. Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos informacijos analizės padaliniai vykdo nuolatinę nusikalstamumo tendencijų apskrityse stebėseną ir kas savaitę rengia stebėjimo apžvalgas, kurios leidžia operatyviau reaguoti į nusikalstamumo dinamiką, nustatyti prioritetines tyrimų kryptis ir sustiprinti nusikalstamumo kontrolę.

Inovatyvių technologijų sprendimų diegimas

Informacinių technologijų plėtra ir vystymasis, inovatyvių technologinių mechanizmų diegimas kriminalinės policijos darbe užtikrina galimybę didinti apsikeitimo informacija ir informacijos paieškos tempus, padeda tirti nusikalstamas veikas, didina informacijos sklaidos galimybes, sąlygoja naujų darbo organizavimo formų atsiradimą, naujų kriminalinės žvalgybos ir kitos kriminalinę policiją dominančios informacijos, analizės sistemų bei programų diegimą.

Kriminalinės policijos preigūnų specialiųjų kompetencijų stiprinimas

Viena iš pagrindinių Biuro Kriminalinės žvalgybos mokymo cento užduočių – ruošti kvalifikuotus pareigūnus kriminalinei žvalgybai ir specializuotiems, sudėtingiems nusikaltimams tirti. Esminis mokymų tikslas – tęstinis pareigūnų kompetencijų tobulinimas, supažindinant su naujausiomis kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo atlikimo tendencijomis. Didžioji dalis mokymų skirta praktinėms užduotims, siekiant ugdyti pareigūnų specialiąsias kompetencijas, gebėjimus parinkti ir taikyti kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus, naudoti technines priemones, tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (slaptai bendradarbiaujančiais, interesantais, nukentėjusiaisiais, liudytojais, įtariamaisiais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kt. asmenimis), išmanyti tiek kriminalinės žvalgybos apklausos, tiek ir baudžiamojo proceso dalyvių apklausos taktiką ir psichologinio kontakto užmezgimo būdus bei metodus, kriminalinės žvalgybos informacijos panaudojimo galimybes.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-02