Išskirtinės kompetencijos sritys

Nusikaltimai elektroninėje erdvėje

Vadovaujantis Budapešto konvencija Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – Biuras) Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-oji valdyba yra paskirta kontaktiniu informacijos apsikeitimo punktu Lietuvoje, veikiančiu 24/7 režimu, dėl nusikaltimų elektroninėje erdvėje. Tai suteikia išskirtinę teisę kreiptis į kitų šalių teisėsaugos institucijas su prašymais įšaldyti reikiamus duomenis įvairiose bendrovėse, pavyzdžiui „Facebook“, „Google“, „Microsoft“, „Yahoo“, „Apple“ ir pan. Taip pat valdyba tiesiogiai naudojasi EUROPOL saugiu informacijos apsikeitimo kanalu „SIENA“. Šių informacijos apsikeitimo kanalų naudojimas leidžia žymiai greičiau keistis informacija ir efektyviau atlikti tyrimus.

Kova su terorizmu

Biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-oji valdyba vykdo jai pavestas kovos su terorizmu funkcijas. Valdyba vykdo teroristinių, ekstremistinių ir su jais susijusių nusikaltimų bei grėsmių kriminalinę žvalgybą. Padalinys savarankiškai atlieka ir dalyvauja atliekant ikiteisminius tyrimus, užkardo rengiamas ir daromas nusikalstamas veikas. Padalinyje dirba profesionalių analitikų komanda, kuri renka, analizuoja ir tvarko informaciją apie teroristinius ir su jais susijusius nusikaltimus, juos lemiančius veiksnius, priežastis ir sąlygas bei analizuoja galimas grėsmes. Prireikus inicijuoja ir pagal kompetenciją vykdo priemones grėsmėms šalinti. Didelis dėmesys skiriamas tarptautiniam bendradarbiavimui. Biuro atstovai reguliariai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, glaudžiai bendradarbiauja su kompetentingomis nacionalinėmis ir užsienio teisėsaugos institucijomis. Taip pat valdybos pareigūnai atstovauja Lietuvai įvairaus formato tarptautiniuose susitikimuose kovos su terorizmu srityje.

Turto sugrąžinimas

Biuras yra paskirtas nacionaline turto susigrąžinimo tarnyba susižinojimo ir bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kompetentingų įstaigų dėl nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos ir nustatymo funkcijai atlikti. Šią išskirtinę funkciją vykdo Biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-oji valdyba. Valdyba padeda gauti duomenis apie asmenų turtą užsienyje. Paklausimas dėl turto nustatymo užsienio šalyse siunčiamas tik dėl labai sunkių, sunkių ir apysunkių nusikaltimų, nustatant didelės vertės turtą ar jei baudžiamajame procese bus sprendžiamas klausimas dėl turto konfiskavimo, kai yra duomenų apie ieškomo objekto sąsajas užsienyje (konkrečioje valstybėje).

Taptautinis bendradarbiavimas

Biuro Europolo ir Interpolo nacionalinis skyrius atsakingas už tarptautinį policijos bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija. Biuro Europolo ir Interpolo nacionalinio skyriaus pagrindinis tikslas – užtikrinti ir plėtoti kuo efektyvesnį tarpusavio bendradarbiavimą su kuo daugiau užsienio valstybių kriminalinės policijos padalinių tiriant smurtinius nusikaltimus prieš asmenis, turtinius ir ekonominius nusikaltimus, nusikaltimus, susijusius su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, nelegalia prekyba ginklais ir sprogmenimis, prekyba narkotikais, pinigų plovimu, prekyba žmonėmis ir išnaudojimu pornografijos industrijoje, nusikaltimais aviacijos saugumui, pinigų padirbinėjimu ir kitus.

SIRENE nacionalinis skyrius atsakingas už tarptautinės asmenų, besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, paieškos vykdymą ir koordinavimą bei asmenų perdavimo ir perėmimo pagal Europos arešto orderį bei ekstradicijos prašymą vykdymo organizavimą ir koordinavimą. Per SIRENE nacionalinį skyrių yra keičiamasi papildoma informacija, susijusia su perspėjimais, įvestais į Šengeno informacinę sistemą (SIS). Visos valstybės narės į SIS įveda informaciją, vadinamuosius perspėjimus, kuriuos kitos valstybės narės, atlikusios užklausą nacionaliniuose registruose, gali peržiūrėti ir imtis veiksmų, kurių prašoma. Prie Šengeno informacinės sistemos šiuo metu yra prisijungusi 31 valstybė, kurios keičiasi informacija apie ieškomus asmenis ir daiktus.

Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsauga

Dar viena išskirtinė Biuro veiklos sritis – baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų, kitų su baudžiamąja byla susijusių asmenų gyvybės, sveikatos ir turto apsauga nuo nusikalstamo poveikio. Biuras užtikrina šią funkciją ne tik policijos, tačiau ir kitų teisėsaugos institucijų atliekamuose tyrimuose. Kadangi Lietuva nėra didelė valstybė tiek teritorija, tiek gyventojų skaičiumi, sudėtinga užtikrinti efektyvią asmenų apsaugą šalies viduje. Dėl šios priežasties nuolat vykdomas ir plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas, kuris padeda mažesniais kaštais ir efektyviau taikyti apsaugos priemones ir greičiau įvykdyti liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos programas.

Atnaujinimo data: 2023-12-18